Vakantie
Van 17 mei tot en met 3 juni was ik met vakantie. Daarom treft u gedurende die periode geen bijdragen in mijn politieke dagboek. >> lees verder
 


Dagboek Ruud Schulten
  06-06-2004 - ZONDAG OP THASSOS

Thassos, zondag 30 mei 2004.Reacties [0]

  05-06-2004 - AGITPROP?

Gisteren in de namiddag fractieberaad over de nieuwe portefeuilleverdeling en commissie-indeling. Ik ben best wel tevreden met mijn 'pretpakket' (de uitdrukking komt van Rene van der Borch). Gisteravond een bijzonder gezellig, maar wel wat verlaat etentje ter gelegenheid van het afscheid van oud-wethouder Bert van der Werff. Beregezellig allemaal en dat hadden we ook hard nodig na wat verkillende winterse ervaringen eerder dit jaar. Koos Voogt nodigde me aan het slot van het diner uit om mee te gaan naar de flitsbijeenkomst van de VVD-bestuurdersvereniging die vandaag in het teken stond van de Nota Ruimte. Bert van der Werff zou ook meegaan en vanmorgen trof ik in de 'limousine' van Bert tot mijn verrassing ook fractievoorzitter Ruud Luchtenveld aan.

In opperbeste stemming naar Utrecht, hoewel Bert zich ergerde aan het vele verkeer en zijn auto maar niet op snelheid kreeg. Koos nam die ervaring mee naar de discussiezaal, waar we verlaat aankwamen en minister Dekker al vast aan haar speech begonnen was. Verhipt, die Koos, zodra ook de andere inleiders klaar waren spoedde hij zich naar de zaalmicrofoon en formuleerde korte en rake vragen aan Dekker, H. Meijdam (gedeputeerde VVD Noord-Holland en IPO) en mevrouw M.A.J. van der Tas. Los van de zeer interessante inhoud, die later nog nadere aandacht krijgt, noteerde ik een paar kritische opmerkingen over de reclamecampagne die Milieudefensie kennelijk met rijkssubsidie tegen de Nota Ruimte van Dekker voert.

VROM-minister Sybille Dekker stoort zich aan de landelijke reclamecampagne die Milieudefensie voert tegen de Nota Ruimte, waarin het kabinet Balkenende II het nieuwe ruimtelijke beleid voor Nederland uitstippelt. De minister wil de rijkssubsidie aan Milieudefensie verminderen als blijkt dat de reclamecampagne tegen haar beleid deels betaald wordt met rijksgelden. Dat bleek tijdens de bijeenkomst in het gebouw De Driehoek in Utrecht, waar minister Dekker op uitnodiging van de VVD-bestuurdersvereniging een inleiding hield en in discussie ging met de VVD-bestuurders in de zaal. De Nota Ruimte ziet meer ruimte en verantwoordelijkheden weggelegd voor gemeenten en provincies, maar volgens Milieudefensie stimuleert de minister daarmee het bouwen van bedrijventerreinen en woonwijken in het landelijk gebied en laat zij de economie prevaleren boven de leefbaarheid en het landschap. In onder meer een reclamespot voor de radio roept Milieudefensie de Nederlanders op zich met een hartenkreet te richten tot de leden van de Tweede Kamer om het nieuwe ruimtelijke beleid van Dekker een halt toe te roepen. Oud-tweedekamerlid Nellie Verbugt bracht het balletje tegen de campagne van Milieudefensie aan het rollen door te refereren aan het radiospotje dat zij ’s morgens onderweg naar de bijeenkomst op de autoradio had gehoord. Voorzitter M.A.P. van Haersma Buma van de organiserende de VVD-bestuurdersvereniging kwam daar later op terug en wees er fijntjes op dat de antipropaganda met rijksgeld betaald wordt: “U weet nu waar u het kunt zoeken als het om bezuinigingen gaat.”  Minister Dekker zei zich te irriteren aan de campagne en de gedragslijn die Milieudefensie tegen de Nota Ruimte volgt: “Ik vind het een onverdraaglijke gedachte dat  we rijksgelden inzetten om Milieudefensie op deze manier propaganda te laten voeren tegen de Nota Ruimte, ik laat de kwestie uitzoeken. “

Om twee uur weer terug in Amersfoort waar ik op de Varkensmarkt mijn plichten moest vervullen om het winkelende  publiek naar de Europese stembus te lokken. Helaas bleek dat ik al om 13.00 uur werd verwacht, maar toch nog ruim de tijd gekregen om met voorbijgangers aan de praat te raken. Er was zeer veel belangstelling voor onze kraam, de verklaring moet zijn dat de mensen heel erg weinig van Europa weten, want er was veel vraag naar onze programmapunten. Echt veel Europees voorlichtingsmateriaal hadden we overigens niet, het meeste materiaal was afkomstig van onze eigen afdeling. Gelukkig was Sylvia Oosterhuis, statenlid aanwezig en zij kon zo uit haar blote hoofd alle zes VVD kandidaten noemen. Ook Danielle beschikte over heel veel Europese kennis. Ik zelf kon alleen Maaten noemen en Vermeer die volgens Koos een absolute topper is en onze voorkeurstem verdient.Reacties [0]

  04-06-2004 - VERNIEUWDE REKENKAMERCOMMISSIE

De per 1 april vernieuwde rekenkamercommissie kondigt in een persbericht van 4 juni een onderzoek aan naar de vraag of de huidige programmabegroting de raadsleden voldoende houvast biedt bij het uitzetten van het beleid (kaderstellen) en de uitvoering van dat beleid (controle). De rekenkamercommissie zal daartoe onder meer gesprekken gaan voeren met financiële ambtenaren en raadsleden.

 

Een goede en ook ambitieuze start, waarmee de rekenkamer de vinger legt op een mijns inziens nog zwakke plek in het gemeentelijke (duale) bestuursproces.

 

Een goede inzichtelijke begroting die voorgenomen prestaties in geld vertaalt kan naar mijn inzicht een belangrijke concrete bijdrage leveren aan de kaderstellende en controlerende taak die je als raadslid hebt. Ook de meedenkende burger vaart er hopelijk wel bij, want voor of haar moet het straks veel duidelijker zijn wat de gemeente presteert met de belastinginkomsten. Te veel gemeentelijke voornemens dragen in mijn ogen nu nog een te algemeen (niet controversieel) en daarmee te weinig meetbaar karakter. Om een voorbeeld te noemen. Het bevorderen van de verkeersveiligheid is een nobele doelstelling die door iedereen zal kunnen worden omschreven. Hoe vager de doelstelling, hoe meer mensen zich daar  in kunnen vinden. Maar die doelstelling moet worden uitgewerkt in concrete maatregelen en daar wringt in de begrotingspraktijk de schoen. De één ziet een maatregel voor eenrichtingsverkeer als een goede uitwerking van verkeersveiligheid, een ander pleit voor volledige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer in een straat. Zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken. Waar het om gaat is op basis van in de programmabegroting via  ‘doelstellingenladders per probleemveld’ tot concrete beoogde maatschappelijke effecten te komen. Het in de bestuursleer bekende “SMART-principe’ kan voor een inzichtelijke en goed toetsbare begroting een belangrijk hulpmiddel zijn. Dit “SMART”beginsel zegt dat een beleidsvoornemen specifiek (S) moet zijn, meetbaar (M)

aanvaardbaar (A), realistisch (R), dus (financieel) haalbaar en T: in tijd uitgezet.

Het toepassen van dit SMART-principe zal de programmabegroting meerwaarde verlenen en tegemoet komen aan de duale verlangens van de raad om meetbare en controleerbare kaders te stellen. Ook zal het in mijn ogen aan de hand van de verbeterde programmabegroting duidelijker (en voor de burger meer herkenbare) politieke debatten te voeren rond de begrotingscyclus. Toch is ook hier een waarschuwing op zijn plaats. Elders in den lande tuigen gemeenten ook een dualistische begrotingscyclus op. Dualiseringsgoeroe prof. mr. D.J. Elzinga vindt dat een te zwaar opgetuigde duale begrotingscyclus niet de invloed van de gemeenteraad vermeerdert, maar juist marginaliseert. De begrotingsaanbevelingen die onze Amersfoortse rekenkamer nog op gaat stellen zullen zich dus moeten richten op het kerndoel van de dualisering: het versterken van het politieke profiel van de gemeenteraad.

Mede daardoor zullen inwoners naar ik verwacht (meer) kunnen zien waar raadsleden politiek en partijpolitiek voor staan.

Reacties [1]

  16-05-2004 - VVD-AMERSFOORT: WAAR NAAR TOE?

Waar wil VVD-Amersfoort naar toe?

 

‘Te veel naar binnen gericht, elitevorming, alleen tijdens verkiezingen naar buiten tredend, contact met de realiteit verloren, te veel bestuurlijk opererend, weinig inhoudelijk, weinig discussie, fossiel, te veel op consensus gericht, te veel kiesvereniging.

Er is in de VVD sprake van een te sterke beheersgerichtheid rond debatten: een neiging om bepaalde debatten niet aan te gaan, of bepaalde debatten op een bepaalde manier in te steken of de uitkomsten te negeren.

De VVD moet als ideeën- en debatpartij meer betekenis krijgen. Ze moet betere oplossingen bedenken voor allerlei maatschappelijke problemen en daarvoor zal meer energie, originele denkkracht en verbeeldingskracht uit de partij gemobiliseerd moeten worden.

De VVD moet (weer) een partij worden waar inhoudelijk, gestructureerd, consistent, geregeld en op een democratische wijze aanstekelijk debat wordt gevoerd op alle niveaus, waar je bij wilt zijn, waar je wat gemist hebt als je wegbleef.’

Dit zouden mijn woorden over de Amersfoortse VVD-afdeling kunnen zijn, maar ze komen uit het  (aangenomen) landelijke VVD-rapport ‘Idee voor structuur’ van de commissie Van Zanen van 2003. Het rapport lijkt een zachte dood te hebben gestorven maar gelukkig is Jan van Zanen er nog en nu als landelijke partij-voorzitter.  'Van de VVD moet weer een ideeën- en debatpartij gemaakt worden.' zegt de voorzitter in een toelichting op de voorbereiding van weer een nieuw rapport van weer een nieuwe commissie. De vijfkoppige commissie, die onder leiding staat van burgemeester Dales van Leeuwarden, zal zich buigen over vernieuwing van het Liberaal Manifest. Dit is het uit 1981 stammende beginselprogramma van de VVD.

 

En de afdeling Amersfoort van de VVD. Hoe staat het daarmee? Van Zanen zwaait in zijn rapport  Idee voor structuur met de waarschuwende vinger: ‘Afdelingen die niet voldoende adequaat functioneren, zouden samengevoegd kunnen worden.’

Laten we – zo stel ik voor – nog voor de komende najaarsvergadering lering trekken uit de lessen die Van Zanen in zijn rapport voorhoudt en laten we vooral en in het bijzonder lering trekken uit onze plaatselijke ervaringen. Want daar zijn we hier in Amersfoort toch voor?

Ik ben er daarom voorstander van met het oog op onze najaarsvergadering (en de nu snel naderende raadsverkiezingen van maart 2006) slimme, creatieve, ervaren en niet-ervaren koppen bij elkaar te steken om onder het thema ‘Waar wil de VVD-Amersfoort naar toe’ te komen met voorstellen aan onze Amersfoortse VVD-leden. Vanuit de fractie ligt er al een aanzet ‘Naar een scherper VVD-profiel Amersfoort’ maar die behoeft aanscherping, aanvulling, met name van buiten fractiekring.

Belangrijk blijft het om met de VVD als één team te scoren op haalbare doelen die zijn afgeleid van het door de VVD-leden vastgestelde programma. Als toegevoegde waarde gaat het er om rekening te houden met geactualiseerde standpunten over beleidsissues die bij onze lokale VVD-kiezers en partijleden leven. Het gaat in de op te stellen voorstellen vooral ook om de herkenbaarheid richting kiezers.

Bijzondere aandacht verdienen:

  • de gevolgen van het dualisme
  • de verbetering van de alledaagse VVD-democratie

 

Op welke actuele beleidsonderdelen kunnen de VVD portefeuillehouders een VVD-fractie verwachten die een eigen koers vaart, hoe gaan we om met kwesties die op  straat de mensen bezig houden en die om politieke vertaling vragen.

 Hoe bereiken we dat de fractie en het liefst ook het college beleid uitvoert dat onder  VVD-stemmers op een breed draagvlak mag rekenen. Hoe houdt de VVD-Amersfoort voeling met de eigen achterban? Hoe doet de fractie dat? Open fractievergaderingen, een ‘talentengroep’ van kritische en actief met de fractie meedenkende VVD-leden, regelmatig overleg tussen bestuur en fractie, functioneringsgesprekken met fractieleden waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar de wijze van VVD-profilering. Ook dat zijn zaken die in de komende najaarsvergadering aan de orde moeten komen.

Wie binnen de VVD voelt zich door mijn cri-de coeur aangesproken? Zelf ga ik er drie weken tussen uit. Genoeg gelegenheid om voor mijzelf verder te kunnen mediteren over de vraag “Waar wil de VVD-Amersfoort naar toe”

 

http://www.overheidsinformatie.nl/asp/artikel.asp?artidt=Art_013960Reacties [2]

  15-05-2004 - KARAKTERMOORD

Pen in aanslag, toon gezet

koppen vet, zwart-wit gedrukt

De Amersfoortse Courant is een meneer

standpunt voorbedacht, verandert niet meer

punt gescoord, man vermoord

 

Met de honderd dagen om was het wachten op de afrekening. We waarschuwden wethouder Paul Strengers al. “Heb je het gelezen Paul, het hele dossier van het woonwagenkamp wordt in de AC naar je toegeschreven. Kun je daar die communicatiemensen niet op zetten”. Paul haalde zijn schouders op, krant al hele week niet gezien, nou ja met een half oogje misschien.

De munitie lag er al, deels uit eigen magazijn (Dick Stalenhoef) aangeleverd, het korte lontje van deze week concentreert zich op het woonwagencentrum, primair (woonwagencentrum) de portefeuille van Gerda Eerdmans, daarna (financieel) die van Jan de Wilde en pas in de derde plaats (r.o-uitvoering) die van Paul Strengers. Maar dat telt kennelijk niet in de AC-dramajournalistiek. Vandaag mocht Leo de Vries in de AC onder analyse de associatieve balans opmaken

“Sinds het aantreden van de Amersfoortse wethouder Strengers in januari van dit jaar lopen veel voorstellen en plannen uit zijn portefeuille vast. Of ze worden vooruitgeschoven zodat de agenda’s van de raadscommissies overvol raken.”

Een twijfelachtig staaltje journalistiek om een acht jaar slepend dossier in de schoenen van een beginnend wethouder (niet-portefeuillehouder) te schuiven en vervolgens te concluderen dat hij niet alleen dit dossier maar ook andere dossiers verstjeert. Die Strengers moet wel een brokkenpiloot zijn. Als Strengers spreekt zakken raadsleden zuchtend onderuit. Natuurlijk de politicus is verantwoordelijk, maar zou er ook iets grondig mis kunnen zijn met de voorbereiding van die al jarenlang lopende dossiers? Zou de oorzaak niet wat dieper kunnen liggen dan bij een beginnend wethouder?

Strengers intussen moet zich kritiek op zijn openbaar raadsoptreden serieus aantrekken. Goede feitelijke dossierkennis, geen doceertoon, maar zakelijk gedoseerde antwoorden op zakelijke vragen, minder persoonlijke oprispingen en vooral geen politieke steken onder water uitdelen aan raadsleden die respect verdienen.

Want de politiek en de journalistiek vergeet niet en vroeg of laat volgt de afrekening. In dit geval vroeg, zo vroeg dat de termijn van honderd dagen door de AC nauwelijks kon worden afgewacht.

 Reacties [1]

  13-05-2004 - VERHUIZING STEEDS DUURDER ...

Dualisme leidt tot woorddiarree maar afgezet tegen het monisme moet het vooral leiden tot de overtuiging dat een éénmaal ingenomen standpunt niet koste wat het kost verdedigd moet worden. Zeker niet als het gaat om zaken waar belangen van mensen en vele overheidsmiljoenen op het spel staan en nieuwe informatie de oorspronkelijke informatie doet verdampen. So wie so is het altijd goed  om naar de mening van een ander te luisteren. En drijft - alle duale zin en onzin ten spijt - onze democratie niet op de ongeschreven regel dat de democratische meerderheid de minderheid hoort te respecteren en de kans moet geven de minderheidsstem naar behoren te uiten?

Ik heb die gezwollen inleiding nodig  om mijn ei over het plan Middelhoefseweg kwijt te kunnen. Het gaat om de verplaatsing van 12 woonwagenstandplaatsen, waarvan de kosten almaar oplopen. Toen ik mij als nieuw raadslid in de kwestie verdiepte hoorde ik veel verwijzingen over een besloten commissievergadering. Daar was met portefeuillehouder Gerda Eerdmans de afspraak gemaakt de twaalf gezinnen te verhuizen, misschien druk ik me ongenuanceerd uit, maar de verwijzing naar die besloten vergadering werd tijdens de verdediging van het voorstel  ook tijdens de raadsvergadering van april gemaakt. SP'er Van Gammeren, kennelijk kind aan huis op woonwagencentrum De Birkt,  kwam herhaaldelijk met tegeninformatie. Verhuizing is veel duurder dan begroot, de mensen willen niet weg, hoeven niet weg, de milieu/planogische, sociale en economische argumenten zijn flinterdun, één standplaats voldoet niet aan de eisen van de wet Geluidhinder (2 dBA) maar dat kan volgens Van Gammeren met een eenvoudig geluidscherm worden opgelost, en Isseltplannen kun je toch ook herdefiniëren en herbestemmen als dat nodig is?. 

Een kaartje zegt soms meer dan duizend woorden. Tijdens de commissievergadering van 11 mei jl. liet Van Gammeren een kaartje verspreiden met de twee locaties ingetekend. Waren de commissieleden zich ervan bewust dat de verhuizing van 12 woonwagens, die miljoenen kost, een afstand van vierhonderd meter betreft? Nou, ik in ieder geval niet, maar ik kom natuurlijk ook nog maar net kijken. In ieder geval valt op dat in een paar weken tijd een vloed aan nieuwe (financiele) informatie beschikbaar is gekomen.  Het college komt in het raadsvoorstel met goed onderbouwde argumenten , waarbij de door de commissie verwoorde vragen en bezwaren uitvoerig tegen het licht zullen worden gehouden. Wordt vervolgd ...

 Reacties [2]

  13-05-2004 - KAMPIOENEN

E1 van ASC Nieuwland werd vanavond kampioen na een 6-0 overwinning. Ouders, bekenden, familieleden, allemaal volgden we de laatste weken de jongens in de spannende eindrace. Vorig jaar hebben de jongens een paar moeilijke maanden gehad, nederlaag volgde op nederlaag en het was op een gegeven moment zelfs zo dat op verzoek van de trainer Ismael Parmaksiz als mediator aan de jongens moest vragen of ze eigenlijk wel snapten wat de trainer vertelde en probeerde te leren. Daarna volgde maanden van hard werken met aan het begin van elke training een stevig potje rugby. En nu aan het eind van het seizoen in de voorjaarscompetitie dus het kampioenschap. Momenten om te koesteren als je ziet hoe 11-jarige jongens met elkaar als vrienden omgaan, niet alleen in de kampioenswedstrijd maar het hele seizoen al. Ook in tijden dat het slecht ging geen wanklank, een goed voorbeeld van integratie in Nieuwland. Gefeliciteerd Youri, Karim, Ferkan, Julian, Marlon, Emilio, Jonathan, Koray en Jeroen. En natuurlijk ook de felicitaties aan leider Ed Kroon, medetrainer Adnan Gokalp en alle ouders en andere trouwe supporters.

Het kampioenschap werd zoals het hoort op het veld gevierd met kampioensmedailles, ereronde, toespraken, champagne en vrouwen. Voor de laatste inbreng had organisator Jeroen gezorgd die ondanks alle spoedmassages en magische zalf toch wegens een blessure niet kon meedoen. Jeroen was gelukkig weer snel over zijn teleurstelling van het niet spelen heen, want toen ik wat spullen naar de auto bracht lag hij gierend van de lach op de grond met de meiden van zijn klas om hem heen.

Daarna was het nog heel lang onrustig aan de Laan van Duurzaamheid.

 Reacties [2]

  12-05-2004 - LAANSTRUCTUUR LIENDERTSEWEG

Elk kent de laan die derwaart gaat …

De 35 volwassen lindes en 12 hagebeuken aan de Liendertseweg moeten toch sneuvelen. Een bittere pil voor de buurt omdat bij de inspraak en de latere besluitvorming door de gemeente aan de bewoners was beloofd dat de ingrijpende reconstructie niet ten koste zou gaan van de bomen. Ik weet niet of er in de eerdere communicatie over dit reconstructiedrama woorden van treurnis en spijt zijn uitgesproken richting bewoners, maar ik kom ze in het jongste persbericht niet tegen. De bomen maakten ook volgens het college een essentieel onderdeel uit van de laanstructuur. Het college kiest door de toegebrachte schade aan vele (niet alle) bomen nu voor een nieuwe laanstructuur: " We hebben door de nieuwe ontwikkelingen besloten langs de Liendertseweg in Kruiskamp een nieuwe laanstructuur aan te brengen. Het is daarbij noodzakelijk om ca. 47 bomen te kappen."

Tijdens een onlangs gehouden informatieavond werd de slechte boodschap gebracht en kwamen drie nieuwe collegevoorstellen aan de orde.

De poortvariant van de bewoners

Poortvariant van bewoners

Het overleg met de bewoners leverde nog een vierde variant op: het voorstel van de bewoners om de ca. 5 grote lindes aan het begin van de Liendertseweg gezien de grote waarde voor stadsbeeld toch te handhaven. Deze lindes zijn - zo bevestigt de gemeente - in goede conditie en vormen volgens de bewoners een poort van volwassen bomen langs de hoogbouw richting Kruiskamp. Het college wijst deze bewonersvariant van de hand. Het persbericht verwoordt het aldus:

"Voor het college telt het ruimtelijk aspect (echter) zwaarder: nu er calamiteiten zijn ontstaan en het kappen van bomen noodzakelijk is geworden, wil zij van de gelegenheid gebruik maken eenheid en continuïteit aan te brengen in de laanbeplanting. De Liendertseweg krijgt daarmee een nieuwe toekomst met lindebomen van ca. 10 jaar oud. De verwachting is dat bij zo’n grootschalige aanpak het gewenste laankarakter snel zal terugkeren."

Staat in deze kwestie naast het behoud van bomen ook niet de geloofwaardigheid van de gemeentelijke plannenmakerij op het spel? Ik bedoel: de bewoners moeten de kwalijke gevolgen van een foutief doorgerekend reconstructieplan slikken, komen met een realistisch tegenvoorstel, krijgen ze ook hier het 'njet'te horen. Volgens de bewoners blijft met de "poortvariant" op een cruciale locatie nog een beetje van de oorspronkelijk laanallure behouden. Het college laat evenwel eigen ‘nieuwe’ laaninzichten zwaarder wegen.

De vraag rijst of gelet op de voorgeschiedenis, het eerder ingenomen gemeentestandpunt en de daaruit voortvloeiende bewonersverwachtingen inderdaad zo makkelijk de poortvariant van de bewoners kan worden afgekapt.Reacties [1]

  11-05-2004 - RIETZANGER

Elke keer weer blij verrast als vogelvriend Adri de Groot verslag doet van zijn speurtochten. Gisteren zelf een ploeterdag, haastje-repje en toch niet het gevoel wezenlijke dingen te hebben gedaan. Adri zorgt voor rust, hij fotografeert met een speciale techniek, zet een telelens op zijn platte digitale Nikon coolpix-lens, een opnametecniek die digiscoping heet en tot verbluffende resultaten leidt. Je houdt, zegt vogelaar Adri de Groot, de lens van een digitaal fototoestel tegen de lens van een telescoop en op die manier heb je een enorme telelens, minstens drie keer zo sterk als met 'klassieke' fotografie van camera's met telelenzen. Daarmee wordt pakweg 1000 mm bereikt, met digiscoping tussen de 2000 en wel 5000 of meer mm. Zo komen onbereikbaar geachte gevederde vriendjes binnen kijkbereik. Ik kies als voorbeeld voor de opname van een rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus - Sedge Warbler). Het is , zegt Adri terecht niet alleen een leuk vogeltje om naar te kijken, maar zijn zang met veel imitaties is bovendien een streling voor het oor voor mij als oud-bewoner van de Rietzangerstraat.

Foto: rietzanger Acrocephalus schoenobaenus - Sedge Warbler.De opname is gemaakt door Adri de Groot..

Gisteravond kwam ik overigens in een rustige avondlucht toch nog op het veld terecht en daar een ontspannen training afgewerkt met een dozijn jeugdvoetballers. De jongens leven naar donderdag toe, want dan kunnen ze kampioen worden. Daarna me nog achter de pc gezet om wat zaken op een rij te krijgen voor een revitalisering van de partijsite. Dit na overleg met fractiegenoot Koos Voogt, die de hoorzitting over de kadernota bijwoonde. Een belangrijke sessie op het mediapark moesten we helaas laten schieten.
Reacties [0]

  10-05-2004 - DE (BURGE)MEESTERLIJKE REVOLTE

“Ik swar dat ik, om ta lid fan 'e rie keazen te wurden, streekrjocht noch midlik, ûnder wat namme of wat ferlechje ek, hokker jefte of geunst dan ek jûn of ûnthjitten haw.”

 

Friese tekst van burgemeestereed in de nieuwe ontwerp-gemeentewet (gekozen burgemeester)

 

 

Zomer 2005. Terwijl Amersfoort zucht onder de tropische hitte, lopen Rafael Smit, Hans van Wegen,  Ismael Parmaksiz, Mirjam Barendregt , Ruud Luchtenveld  en Albertine van Vliet-Kuiper zich warm voor de burgemeesterverkiezing van maart 2006. In de hitte van de politieke discussie sneuvelt in november 2005 het college en vijf van de zes wethouders dienen daadwerkelijk hun ontslagbrief in behalve Jan de Wilde die vergeten heeft zijn brief te posten. De ernstig verdeelde Amersfoortse politiek ziet nieuwe onderhandelingen over collegevorming niet meer zitten en traineert nieuw coalitieoverleg in afwachting van de burgemeestersverkiezing en de raadsverkiezingen in maart 2006. Amersfoorts burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper vult noodgedwongen het ontstane machtsvacuüm op en overlegt wekelijks met De Wilde en de 11 fractieleiders over het dagelijks bestuur van de stad.  De stad raakt verder in een bestuurscrisis als burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper terugtreedt om haar handen vrij te hebben voor haar verkiezingscampagne.  Demissionair wethouder Jan de Wilde neemt als loco-burgemeester het heft in handen en oogst met krachtdadig optreden zoveel lof dat hij alom als reddende engel van de verscheurde keistad wordt gezien. Medio januari 2005 neemt De Wilde een opzienbarende stap. Hij besluit zich eveneens kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap, maar blijft als ‘noodburgemeester’ de stad besturen. Volgens een door de Amersfoortse Courant gehouden representatieve poll  kan De Wilde rekenen op een meerderheid. Parmaksiz heeft zijn kandidatuur dan al ten gunste van De Wilde ingetrokken. Smit en Van Wegen sluiten eindelijk het monsterverbond waar de plaatselijke lokalo’s al maanden om vragen, Van Vliet-Kuiper ziet meer in het burgemeesterschap van Utrecht dan van Amersfoort en gaat in Utrecht de verkiezingsrace met Henk Westbroek aan nadat die tijdens een verkiezingsdebat met het zingen van de smartlap ‘Annie, hou me tassie ff vast’ Brouwer aan het huilen heeft gebracht.   Luchtenveld krijgt de vacante functie van staatssecretaris binnenlandse zaken aangeboden en komt met een stemadvies voor De Wilde. De bevolking van Amersfoort is het politieke gekissebis spuugzat, maar weet niet wie de schuld heeft van alle chaos. Barendregt die in de verkiezingsrace hele goede papieren leek te hebben, krijgt als D66’er en aanhanger van De Graafmania de schuld in de schoenen geschoven. De eerste verkiezingsronde twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen levert geen kiezersmeerderheid voor een kandidaat op. Smit haalt met 49,8% net de 50% drempel niet, goede tweede is De Wilde met een kiezersaandeel van 35%.  Twee weken later volgen nieuwe verkiezingen op de dag van de gemeenteraadsverkiezing. Een week daarvoor krijgt Smit het aan de stok met Van Wegen als hij tijdens een verkiezingsdebat op omroep Amersfoort Gerard van Vliet als beoogd loco-burgemeester noemt en niet Hans van Wegen. De kiezers zijn hierdoor zo in verwarring gebracht dat De Wilde de meeste stemmen krijgt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen behalen de samenwerkende lokale partijen verenigd in Amersfoort.nu wel een klinkende overwinning. Gevestigde partijen als VVD, CDA en GroenLinks worden weggevaagd. Amersfoort.nu behaalt in de gemeenteraad zelfs een tweederde meerderheid. Op 16 maart 2006 wordt Jan de Wilde beëdigd als burgemeester van Amersfoort. Zijn voordracht voor de wethoudersbenoeming wordt telkens door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. Op 23 mei 2006 valt het doek voor de nieuwe burgemeester De Wilde. Met tweederde meerderheid ontslaat de nieuw gekozen gemeenteraad de burgemeester wegens het niet nakomen van zijn verkiezingsbelofte Amersfoort op de kaart te zetten als de meest vegetarische gemeente van Nederland. Hans van Wegen maakt een opvallende comeback en wordt vervolgens de nieuwe burgemeester. Onder Van Wegen komt de rust terug in het bestuur van de stad. En de Amersfoorters leefden nog lang en gelukkig.

Een bizar ondenkbaar sprookje zegt u. Bizar ja. Sprookje wellicht. Maar niet ondenkbaar als je de wetsontwerpen van 7 april 2004 van minister Thom de Graaf er op na leest. Wat zou u doen als u minister was?Reacties [2]


Lees hier alle berichten in het dagboek archief

Welkom op mijn weblog, 'Gedachten heeft ieder. Bij weinigen worden ze tot denkbeelden.' zegt 'blogger avant la lettre' Multatuli in zijn idee 12. Reageer rechtstreeks op mijn gedachten over Amersfoort of maak uw mening kenbaar via de rubriek contact.

Ruud Schulten

CV Ruud Schulten

 
 
- Colofon